542 8023
گیتار کلاسیک
Name   مهراب Date   2019-02-05
Phone   0731702138 Province   Kabul
Region   دارلمان
Amtaa
Price  5,000 AFN Type  For Sale Category   Media
یکدانه گیتار کلاسیک جاپانی بدون شکستگی بدون تاپ با رنگ نصواری ﭺوبی
542 8023