1165 7954
یک دربند حویلی دارای دو اطاق مساحت زمین 3 بسوه
Name   Shah kar Date   2019-02-05
Phone   0795445845 Province   Kabul
Region   کوتل خیرخانه
Price  400,000 AFN Type  For Sale Category   Houses
فروش عاجل

قیمت ۴۰۰۰۰۰ چهارصد هزار افغانی با جور آمد
موقیعت کوتل خیرخانه شهرک کامیاب کوچه خیرالبشر
خانه پنجم از کوچه هموار در بلندی
دارای ۲ اطاق ۲ حمام دهلیز و آشپز خانه
مساحت زمین ۳ بسوه در دو کوچه راه دا
شماره تماس 0795445845
1165 7954