1008 7985
یک قطعه زمین برای فروش
Name   Ahmad Zia Date   2019-02-04
Phone   0787782735 Province   Kabul
Email  
Region   Afshaar
Amtaa
Price  18,500 $ Type  For Sale Category   Land
یک قطعه زمین موازی 4 بسوه واقع شهرک سعادت عقب پوهنتون دعوت افشار دارای قباله شرعی متصل به باغ محترم خان وردک. از موقیعت آب و هوا و امنیت خوب برخوردار است. قیمت فی بسوه مبلغ 18500 دالر با جور آمد. اگر خریدار واقعی باشید میتونید به شماره تماس بگیرید 0787782735
1008 7985