1023 7970
ضرورت به یک یا دو بسوه زمین فروشی
Name   Ali Date   2019-01-31
Phone   0777773736 Province   Kabul
Region   شهر كابل
Price   AFN Type  I Need Category   Land
ضرورت به يك زمين خورد به مساحت يك تا دو بسوه واقع كارته سه كارته چهار سرك دارلمان جاي ريس سفارت شوروي البته نزديك به سرك ضرورت دارم كسانيكه در موقعيت هاي ذكره شده زمين دارند لطفا تماس بگيرند
1023 7970