1195 7924
پرودکشن باتمام وسایل و پروژه که فعلا کار پروژه اش جریان دارد برای فروش
Name   بشرالهدا Date   2019-01-30
Phone   0784023011 Province   Kabul
Company   پرودکشن
Region   کارته چهار
Price  15,000 $ Type  For Sale Category   Media
پرودکشن برای فروش همرای پروژه دوبله کسانیکه در جستجوی درآمدخوب هستن برای معلومات بیشتر میتواند تماس بگیرین
1195 7924