1195 7919
یکدربند‌ حویلی‌ فروشی‌ !
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-01-29
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی‌
  I have totally ( 210 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  150,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یکدربند‌ حویلی‌ فروشی! کودملکیت(156 )

قیمت‌ فروش(۱۵۰۰۰۰- $ باجورآمد.
آدرس‌ : کابل‌ سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی‌ کوچی‌ مکتب‌ شمس‌ لندن‌ .
دارای‌ قباله‌ شرعی‌ - (۳۲۵) مترمربع‌ مساحت‌ نمره‌ چپه‌ - نوع‌ حویلی‌ تخریبی‌ .
نوت :لطفآ‌ مشتریان‌ محترم‌ که‌ طبق‌ متن‌ هذا‌ جدی‌ وقاطع‌ موافق‌ باشند‌ ، درارتباط‌ شوند.
- هنگام‌ تماس‌ کودملکیت‌ را‌ یاد آورید‌ شوید، ویا‌ از‌ طریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ برای‌ ما‌ پیام‌ بفرستید.
- موضوع‌ جورآمد، بعداز‌ دیدن‌ و‌ انتخاب‌ ملکیت‌ توسط‌ مشتری‌ درحضورداشت‌ طرفین‌ صورت‌ میگیرد‌.
- اوقات‌ مراجعه‌ ساعت (۴) عصر‌ بوده‌ و‌ نیز‌ قبلآ ما‌ را‌ در‌ جریان‌ گذاشته‌ باشید‌ ‌.
ÀD: proje taimane 4 streete
‌Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
1195 7919