1201 7918
خانه فروشى به مساحت نيم جريب
Name   فدامحمد Date   2019-01-29
Phone   0744326273 Province   Kabul
Region   بګرامى دامانه هجرت مينه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Houses
نيم جريب زمين که چهار اطاق داره به فروش ميرسه براى معلومات بيشتر زنګ بزنيد
1201 7918