1244 7870
یک دربند حویلی فروشی دو منزل دارای هشت اتاق
Name   خیبر Date   2019-01-19
Phone   0749943999 Province   Kabul
Region   قلعه مسلم ناحیه شش زیرقصرتاجبیگ
Price  55,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی دو منزل دارای هشت اتاق ،دوتشناب ،یک آشپز خانه عصری آب شیرین برق مستقل گنجایش سه موتور در حویلی بهترین موقعیت متصل به قصر تاریخی تاج بیگ واقع دارلامان ناحیه ششم قلعه مسلم برای معلومات مزید به رهنمای سلیمان غیاثی در سرک قلعه مسلم مراجعه شود ویا به شماره ذیل تماس حاصل نمایید 0786124136 سلیمان غیاثی
1244 7870