1247 7872
یک دربندحویلی دومنزل معه هشت اطاق
Name   خیبر Date   2019-01-19
Phone   0707259708 Province   Kabul
Region   قلعه مسلم ناحیه شش زیرقصرتاجبیگ
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  55,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربندحویلی دومنزل معه هشت اطاق مشمول یک صالون هفت متر×4دودهلیز کلان.اشپز خانه عصری.دوتشناب عصری.برق.اب شیرین.به داخل سه بوسه گنجایش سه موترهمزمان واقعدارالامان ناحیه ششم قلعه مسلم درصورت مراجعه رهنمای سلیمان
1247 7872