803 7935
میز نان خوری
Name   عبدالله Date   2019-01-19
Phone   0707114029 Province   Kabul
Region   بهارستان کارته پروان
Amtaa
Price  8,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
یک پایه میز نان خوری همرا با ۴ چوکی
مدت استفاده ۵ ماه
803 7935