1261 7853
خانه‌ فروشی‌ !
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-01-16
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   آدرس: سرک‌ کلوله‌ پشته‌ نزدیک‌ مکتب‌ تاجورسلطانه
  I have totally ( 210 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  66,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک‌ دربند‌ خانه‌ فروشی‌ ! کودملکیت(153 )

قیمت‌ فروش(۶۶۰۰۰۰) $ باجورآمد‌.
آدرس: سرک‌ کلوله‌ پشته‌ نزدیک‌ مکتب‌ تاجورسلطانه
مساحت(۷۵۰) مترمربع‌ - داری یازده‌ اطاق‌ - سه‌ آشپزخانه چهار‌‌ تشناب ویک اطاق بیست متری‌ در روی حویلی مکمل همرا تکهوی چهار منزل - قباله‌ شرعی‌ نمره‌ راسته نوش میباشد.
نوت :لطفآ‌ مشتریان‌ محترم‌ که‌ طبق‌ متن‌ هذا‌ جدی‌ وقاطع‌ موافق‌ باشند‌ ، درارتباط‌ شوند.
- هنگام‌ تماس‌ کودملکیت‌ را‌ یاد آورید‌ شوید.
- اوقات‌ مراجعه‌ ساعت (۴) عصر‌ بوده‌ و‌ نیز‌ قبلآ ما‌ را‌ در‌ جریان‌ گذاشته‌ باشید‌ ‌.
ÀD: proje taimane 4 streete
‌Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
1261 7853