1269 7850
حویلی کرایی دارای 3 اطاق یک صالون 3 تشناب آشپزخانه گراچ موتر
Name   محمدحامد Date   2019-01-16
Phone   0786455077 Province   Kabul
Region   ناحیه هشتم کوچه پخته تکانی سرک نو
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
حویلی کرایی پخته کاری دارای 3 اطاق یک صالون 3 تشناب آشپزخانه گراچ موتر أب وبرق ومستقل کوچه های متصل پخته کاری وکانکریتی 100 متر فاصله از سرک عمومی حوزه هشتم .
1269 7850