1355 8216
ماشین خیاطی سبک کم مصرف و برقی
Name   حمزه یونیک Date   2019-03-25
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکاوی
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,000 AFN Type  For Sale Category   Others
ماشین خیاطی سبک کم مصرف وبرقی که جدیداٌ در افغانستان وارد گردیده است که این ماشین خیاطی همراه با خود یک عدد اکسلیتر یک عدد ادپتر 4 عدد مشله یک عدد سوزن اضافی و یک عدد سوزن گیرا را می توانید بدست بیآورید برای خرید در شماره فوق به تماس شوید.
فروشگاه حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان آریانا مارکیت منزل تهکوی
شماره های تماس : 0795991515/ 0788991515
1355 8216