1104 7884
نمره 3 بسوه یی شهرک ملاعزت زیر بند قرغه
Name   Ahmad sahil Date   2019-01-15
Phone   0788818363 Province   Kabul
Region   کابل - بند قرغه شهرک کوشکک (شهرک ملاعزت )
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  10,500 $ Type  For Sale Category   Land
نمره 3 بسوه یی شهرک ملاعزت زیر بند قرغه
نمره راسته سنگ کاری شده عقب سرک 16 وعقب مارکیت دومنزله آفتاب روخ درنفش موقیعت دارد.
باکم جور آمد.اگرخریدار واقعی باشید میتوانیدبه این شماره ها تماس بگیرید
نوت- دوطرف نمره دیوار های همسایه بوده ودوطرف دیگرسنگاری شده است که تصویرها ازتصاویر سابقه میباشد.
0788818363
0700802731
1104 7884