648 7896
به یک عدد کمیپوتر Dell ضرورت دارم
Name   عبدالخالق Date   2019-01-13
Phone   0778905940 Province   Kabul
Region   کابل
Price   Type  I Need Category   Computers
به یک عدد کمیپوتر Dell ضرورت دارم مستعمل باشه ارزان قیمت باشه
648 7896