1937 7803
خانه فروشی سونیم بسوه دارای ۵ اتاق
Name   خانه فروشی Date   2019-01-09
Phone   0783448779 Province   Kabul
Region   عقب لیسه حبیبه ایوب خان مینه
Price  100,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی دارای ۵ اطاق ۳ آشنای بسیار در موقعیت عالی آب برق و قباله شرعی قیمت ۱۰۰۰۰۰ دالر آمریکائی با کمی جور آمد .
1937 7803