1024 7848
دوکان فروشی
Name   قادری Qaderi Date   2019-01-08
Phone   0093786244024 Province   Kabul
Email  
Region   Nkc Kabul Afghanistan
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  14,000 $ Type  For Sale Category   Shops
یک دوکان در nkc کمپ امریکایی ها
کسانیکه میخواهند دوکان خریداری کند در کمپ امریکایی ها
پس به شماره ذیل به تماس شوند معلومات دیگر در باره دوکان
برای شان داده ارایه می‌شود
1024 7848