94 7960
اپارتمان ۳ اتاقه کرایی 12000 افغانی
Name   Sadeq Date   2019-01-08
Phone   0728302742 Province   Kabul
Region   سرک ۶ تایمنی سمت کلوله پشته نزدیک مسجد قلعه خواص، نزدیک چوب فروشی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان سه اتاقه کرایی واقع در سرک شش تایمنی متصل به مسجد قلعه خواص کلوله پشته، دارای دو تشناب ، یک اشبزخانه ویک تحویل خانه مجهز جدید رهایشی دارای برق مستقل که مکان امن میباشد مبلغ 12000 افغانی قیمت نهایی در منزل دوم قرار دارد به فامیل های محترم که تعداد شان کم باشد به کرایه داده میشود.
نیازمندان واقعی به این شماره ها به تماس شوند. 0799335087 و یا 0784301525
آدرس: سرک شش تایمنی اخر کوچه نزدیک مسجد قلعه خواص متصل به کلوله پشته. کابل
94 7960