102 7952
اپارتمان 3 اتاقه کرایی 12000 برای دفتر، کلوله پشته
Name   Sadeq Date   2019-01-06
Province   Kabul
Email  
Region   کلوله پشته ایستگاه برج برق ناحیه 4 کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان سه اتاقه در منزل سوم دارای یک اشپزخانه و یک تشناب و دو تخت بام بزرگ و برق مستقل برای دفاتر محترم به مبلغ 12000 افغانی قیمت نهایی کرایه داده میشود، نیازمندان واقعی لطفا به تماس شوند. 0799068144
آدرس: کلوله پشته استگاه برج برق، نبش صادق درملتون، کوچه چوب فروشی لغمانی ها: کابل
102 7952