1316 7803
حویلی فروشی‌ !
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-01-06
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   کابل‌ بهارستان
  I have totally ( 211 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Land
یکدربند‌ حویلی‌ فروشی! کودملکیت(156 )

قیمت‌ فی‌ بسوه‌ (۶۰۰۰۰) $ باجورآمد.
آدرس‌ : کابل‌ بهارستان‌ سرک‌ قصابی‌ ها‌ کوچی‌ سوم‌ نمره‌ راسته‌ خانه‌‌چهارم‌ .
دارای‌ قباله‌ شرعی‌ - پنج‌ بسوه‌ مساحت‌ .
1316 7803