980 7847
یک دربند حویلی گروی دارای ۳ اطاق
Name   قسیم Date   2019-01-06
Phone   0796151838 Province   Kabul
Region   شاه شهید
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  12,000 $ Type  Mortgage Category   Houses
یک دربند حویلی گروی دارای ۳ اطاق و یک تشناب و برق اب و سر سرک عمومی
980 7847