1004 7836
یکباب‌ اپارتمان‌ سه اطاقه‌ گروی‌!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2019-01-05
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی‌
  I have totally ( 202 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  20,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
آپارتمان سه‌ اطاقه‌ گروی‌ ! کوداعلان(23 )

۲۰۰۰۰-$
آدرس‌ : سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی.
سه اطاق منزل‌ چهارم‌ و هشتم‌ دو تشناب یک‌ آشپزخانه عصری‌ - آفتابی -لفت‌ ومرکزگرمی- ابشرین‌ و‌ برق‌ میترمستقل‌ - دیکوریشن‌ متوسط‌ .
1004 7836