1044 7828
به یک خانه گروی ضرورت دارم
Name   محمد مصطفی \\\"عزیزی\\\" Date   2019-01-02
Phone   0794097068 Province   Kabul
Email  
Region   قلعه فتح الله ، بلاک های پروان سوم یا پروژه تایمنی
Price  20,000 $ Type  Mortgage Category   Houses
به تعداد 3 اتاق داشته باشد تشناب های عصری و گراچ موتر حتمی میباشد
1044 7828