1011 7816
یکباب‌ اپارتمان‌ چهار اطاقه‌ گروی‌!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-12-31
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی
  I have totally ( 201 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  30,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
اپارتمان‌ چهاراطاقه‌ گروی! (37 )

۳۰۰۰۰-$
آدرس‌ : سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی‌ .
منزل‌ چهارم‌ - دوتشناب‌ - یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ - یک‌ بالکن‌ - آفتابی‌ -لفت‌ و‌ مرکزگرمی- تعمیرنوساخت‌ - آبشرین‌ وبرق‌ رهایشی‌ مستقل‌ .
1011 7816