1012 7815
یک دربند حویلی 3 منزله به مساحت 300 مترمربع
Name   Sharifullah Date   2018-12-31
Phone   0786241293 Province   Kabul
Region   جاده عمومی کابل لوگر بنی حصار شهرک میرویس مینه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی 3 منزله به مساحت 300 مترمربع که دارای 12 اتاق بزرگ یک صالون 5 تشناب عصری 3 آشپزخانه مدرن 2 تخت بام بزرگ و پارکینگ برای 3 موتر میباشد به قیمت مناسب 60000 شصت هزار دالر به فروش میرسد .
آدرس ِ جاده عمومی کابل لوگر بنی حصار شهرک میرویس مینه
شماره تماس ِ 0786241293 و 0786359459
1012 7815