988 7839
آپارتمان فروشی به مساحت 100 متر مربع
Name   رمضان Date   2019-01-05
Phone   0705036864 Province   Kabul
Email  
Region   آدرس‌: سرک دارالمان، چهار قلعی، پشت تانک تل احمد یار
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  42,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
منزل‌ چهارم، 100 مترمربع‌ مساحت‌، دو اتاق خواب هر کدام تقریبا 15 متر، یک پذیرایی 25 متری - دوتشناب‌ عصری- یک‌ آشپزخانه‌ اپن عصری‌ - بسیار دیکوریشن‌ عالی‌ سیستم‌ بالا‌ و‌ بلاک‌ نوساخت‌ - آبشرین‌ چاه‌ عمیق‌ -‌ پارکنگ‌ موتر‌‌ ، مرکز‌ گرمی‌
988 7839