1346 7773
زمین فروشی
Name   نیاز محمد Date   2018-12-31
Phone   0774942737 Province   Kabul
Region   کابل ولسوالی بگرامی دامنه کمری
Price  360,000 AFN Type  For Sale Category   Land
چهار بسوه زمین فروشی در دامنه کمری به قمیت 360000 افغانی داری قباله عروفی
1346 7773