39 8015
آپارتمان فروشی دارای سه اطاق
Name   Ahmad Date   2019-01-14
Phone   0749971402 Province   Kabul
Email  
Region   كمپني جواري موتر فروشي ناحيه پنجم
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  45,000 $ Type  Exchange Category   Apartments
سه اتاقه داراي ١٣٠ متر مربع منزل سه داراي دو تشناب و يك آشپزخانه عصري داراي قباله عرفي براي فروش يا مالچه به اپارتمان هاي شهرك قصبه
39 8015