1039 7801
یکباب‌ اپارتمان‌ چهار اطاقه‌ فروشی‌
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-12-29
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ سوم پروژه‌ تایمنی
  I have totally ( 202 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  550 Unspecified price Type  For Sale Category   Apartments
اپارتمان‌ چهار‌ اطاقه فروشی‌ ! کوداعلان(46 )

قیمت‌ فروش‌ فی‌ مترمربع/۵۵۰-$
آدرس‌: اخیر‌ سرک‌ سوم پروژه‌ تایمنی‌ عقب‌ هوتل‌ خیبر‌
منزل‌ دوم‌ دارای‌ لفت‌ - مرکز‌ گرمی‌ - ۱۵۵-مترمربع‌ مساحت‌ - دوتشناب‌ - یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ -بسیار دیکوریشن‌ اعلی‌ سیستم‌ بالا‌ و‌ بلاک‌ نوساخت‌ - صدفیصد‌ آفتابی‌ - برق‌ مستقل‌ - آبشرین‌ چاه‌ عمیق‌ -تهکوی‌ برای‌ استفاده‌ پارکنگ‌ موتر‌ - لب‌ سرک‌ عمومی‌ و‌ دارای‌ غیره‌ سهولت‌ های‌ زندگی‌ .
نوت: مشتریان‌‌ واقعی که‌‌ طبق‌‌ متن‌‌اعلان‌‌ جدی‌ موافق‌ باشند ، میتوانند‌ ‌ ملکیت‌ متذکره را‌ همه‌ روزه‌ بعداز‌ ساعت‌ ۴:۰۰ عصر ‌‌دیدن‌ نمایند‌ .
آدرس‌ : دفتر‌مرکزی‌ سرک‌ چهار‌ پروژه‌ تایمنی‌.
0787515120 / 0744492105
Viber - What\\\'s App- imo
1039 7801