1069 7803
یک در بند حویلی به مساحت بیشتر از بیست و پنج بسوه
Name   حبیب الله Date   2018-12-29
Phone   0700640014 Province   Ghazni
Region   ولایت غزنی مندوی قند
Price   $ Type  For Sale Category   Houses
فعلآ بنام شرکت نوشاب مسما بوده در بهترین موقعیت تجارتی در ولایت غزنی واقع گردیده قرار است بفروش برسد کسانیکه خواهش خریداری آنرا داشته باشند بشماره ذیل تماس حاصل فرمایند:0700640014
1069 7803