1028 7799
حویلی با منزل زیبا و مدرن، فروشی در بهترین موقعیت کابل (فروش عاجل)
Name   Sayed Abdul Tawab Date   2018-12-27
Phone   0728295407 Province   Kabul
Email  
Region   Jai Rayees, District 7, Darulaman Road, Kabul, Afghanistan
Amtaa
Price  105,000 $ Type  For Sale Category   Houses
موقعیت: ناحیه هفتم، سرک دارالامان، جای ریس، سرک سید کیهان، عقب بلاکهای حاجی نور،

فاصله از سرک عمومی: ۲ دقیقه پیاده و فاصله از مسجد ۱ دقیقه پیاده،

کوچه کانکریت شده از سرک دارالامان تا دهن دروازه،
با سوپر ستور، نانوایی، قصابی، شفاخانه و دکاکین ضرورت عام و خاص مردم در نزدیک خانه.

حویلی که گنجایش چهار موتر به پارکینگ دارد و دارای دو منزل میباشد با پنج اطاق همچنان (دو اطاق در تهکابی با یک آشپز خانه
باز به سبک ایران) دارد،

منزل اول: دو اطاق با یک آشپز خانه و یک تشناب در بین دهلیز.
منزل دوم: سه اطاق در با یک آشپز خانه و یک تشناب در بین دهلیز.

دو تشناب در صحن حویلی،

تخت بام کلان با یک اطاق به منظور گدام و گذاشتن ماشین کالا شویی و غیره وسایط مورد ضرورت دارد.

برق و آب مستقل، چاه سیپتیک مستقل

دارای مساحت ۲۶۵ مترمربع به قیمت 105000 دالر امریکایی با جور آمد.
از فرصت استفاده نمایید و اقدام به خرید نمایید چون فروش عاجل است.
1028 7799