1044 7796
ضرورت‌ به‌ یکباب‌ اپارتمان‌ چهار‌ اطاقه‌ فروشی!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-12-27
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   پروژه‌ تایمنی‌
  I have totally ( 202 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  60,000 $ Type  I Need Category   Apartments
ضرورت‌ به‌ یکباب‌ اپارتمان‌ چهار‌ اطاقه‌ فروشی!

دارای‌ مشخصات‌ ذیل‌ باشد‌ :
دوتشناب‌ ، یک‌ آشپزخانه‌ عصری- بالکل‌ - پارکننگ‌ موتر- آبشرین‌ وبرق‌ مستقل‌ رهایشی‌ - آفتابی‌ -منازل‌ دوم‌ الی‌ چهارم‌ کمتراز(۱۵۰ ) مترمربع‌ نباشد- مرکزگرمی‌ دار- موقیعت تایمنی‌ - پروژه‌ تایمنی‌ - حصه‌ سوم‌ خیرخانه‌ - به‌ قیمت‌‌ مناسب‌ طبق‌ نرخ‌ بازار الی‌ ۶۰‌ هزاردالر- درصورتیکه‌ کسانیکه‌ همچون‌ ملکیت‌ به‌ دسترس‌ داشته باشد‌ ، لطفآ‌ مشخصات‌ دقیق‌ آنرا‌ به‌ شماره‌ انترنتی‌ ذیل‌ ارسال‌ نماید‌ .
0787515120
1044 7796