1050 7790
به یک‌ تن‌ استاد انگلیسی شخصی ضرورت دارم
Name   ماهر Date   2018-12-25
Phone   0781909022 Province   Kabul
Region   شاه شهید ناحیه ۸ کابل
Price  4,000 AFN Type  Jobs Category   Education
در ناحیه هشتم شاه شهید شهر کابل به یک تن استاد انگلیسی شخصی ضرورت میباشد اشخاصیکه در آموزش زبان‌ انگلییسی تجربه کافی دارد لطف نموده به شماره ذکر شده تماس‌ حاصل نماید.
0781909022
1050 7790