829 7998
آپارتمان های مدرن فروشی در مناطق مختلف ولایت کابل
Name   خالد غفوری Date   2019-02-04
Phone   0783603389 Province   Kabul
Region   خیرخانه لب جر ، قلعه نجارا ، مکرویان ، تایمنی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Apartments
آپارتمان های مدرن فروشی در مناطق مختلف ولایت کابل سه اطاقه چهار اطاقه با تمام سهولت ها
با 90 فیصدپیشرفت کار
اپارتمان های 3 اتاقه : 60000 دالر
اپارتمان های 4 اتاقه : 68000 دالر امریکایی
آدرس خیرخانه لب جر ، قلعه نجارا ، مکرویان ، تایمنی
شماره های تماس
0783603389
0777543278
829 7998