1050 7777
خانه‌ فروشی‌ !
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-12-24
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   خیرخانه‌ گولای‌ پارک
  I have totally ( 201 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  300,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه‌ فروشی‌ ! کودملکیت‌ (90 )

۳۰۰۰۰۰-$
آدرس:حصه دوم گولاهی پارک خیرخانه کوچه دوم نمره زمین راسته خانه پنجم .
شکل بلاک است میترهای برق و سیستم آب جدا جدا میباشد- کنجایش‌ ۴‌ موتر‌ گراژ‌ ۲۲۰‌ مترمربع‌ مساحت.پنج نیم منزل با تهکو
1050 7777