984 7749
یک عدد گاز برقی طفلانه ضروت دارم
Name   محمد رضا Date   2018-12-14
Phone   0798062979 Province   Kabul
Region   ضرورت
Price   AFN Type  I Need Category   Furniture
یک عدد گاز برقی طفلانه ضروت دارم انعده از دوستان که علاقه فروش را داشته باشد به شماره ذیل به تماس شوند
0798062979
984 7749