103 7951
به یک عراده موتر تکسی و یا ریکشا برای کار کردن ضرورت دارم
Name   Sahil khan Date   2019-01-06
Phone   0728162203 Province   Balkh
Email  
Region   مزار شریف
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  8,000 AFN Type  I Need Category   Others
به یک عراده موتر تکسی و یا ریکشا باشد- برای کار کردن در شهر مزارشریف لازم دارم
به مالک آن ماهانه 8000 افغانی پرداخته میتوانم
103 7951