1432 7682
۲۴ نمره زمین فروشی پروژه ناصر خسرو بلخی قسمت اول شرق چوک اول
Name   nadeem Date   2018-12-09
Phone   0702536025 Province   Balkh
Region   mazar e sharif
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 $ Type  For Sale Category   Land
\\\' بیست و چهار \\\\ زمین فروشی در شهر مزار شریف بالای دشت شور در قسمت اول و چوک اول \\\'چهاراهی استاد برهان الدین \\\'ربانی \\\'شهرک ناصر خسرو بلخی قیمت فی نمره 500 دالر . به تعداد  24  نمره زمین فروشي در ( شهرك رهايشي ناصر خسرو بلخي ) به نازلترین قیمت یعنی فی نمره $500 صد دالر امریکایی کسانیکه خواهان خریداری هستند و ميخواهند با كمترين قيمت مالك زمين در ولايت بلخ شهر مزار شريف شوند با ما تماس بيگيرند و همچنان این نمرات در ( قسمت اول شرق چوک اول شهرک ناصر خسرو بلخي )موقعیت دارد و داراي آب شرين ميباشد و تصاوير كه ميبيند مربوط به همين شهرك ميباشد كه ماركيت ها و چوك ها آن ساخته شده در داخل شهرك . اين شهرك در فاصله ( هفت ،۷، كيلومتري شمال روضه شريف ) شهر مزار شريف موقعيت دارد. آدرس : شهر مزار شریف شمال روضه مبارک كمر بند سياه گرد بالای دشت شور شهرک رهایشی ناصر خسرو بلخي، نمبر تماس: 
1432 7682