85 7816
حویلی کرایی دارای چهار اطاق
Name   محمدحامد Date   2018-12-06
Phone   0786455077 Province   Kabul
Region   ناحیه هشتم کوچه پخته تکانی سرک نو
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
حویلی کرایی دارای چهار اطاق سه تشناب تمامآ پخته کاری واساسی بام ها ایزوگام شده آب برق گراچ کوچه ها پخته کاری صد متر فاصله از سرک عمومی .
85 7816