1000 7719
اپارتمان‌ های سه‌ اطاقه‌ فروشی‌ !
Name   حاجی نورزی Date   2018-12-06
Phone   0744492105 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی
  I have totally ( 7 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  50,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
سه‌ اطاقه های‌ فروشی‌ ! کود‌ اعلان(182 )

قیمت‌ فروش/۵۰۰۰۰- $ باجورآمد‌ .
آدرس‌ : سرک‌ چهارم‌ پروژه‌ تایمنی‌ مقابل‌ مکتب‌ ملکه‌ ثریا.
بلاک‌ متذکره‌ در‌ حال‌ اعمار‌ قراردارد‌ هشتاد‌ فیصد‌ کار‌ آن‌ به‌ پایه‌ اکمال‌ رسیده‌ است‌ و‌ کمتر‌ از‌ چهار‌ ماه‌ کار‌ آن‌ باقی‌ مانده‌ است‌ ،منازل‌ دوم‌ الی ششم‌ مساحت‌ ۱۲۰- مترمربع‌ دارای‌ امکانات‌ سیستم‌ مرکز‌گرمی‌ - لفت‌ - برق‌ میتر‌مستقل‌ - آفتابی - دو‌تشناب‌ عصری‌ - یک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ - بالکن‌ - داخل‌ تهکوی‌ پارکنگ‌ موتر‌- آفتابی‌ - مقابل‌ بلاک‌ پارک‌ تفریحی‌ - دیکوریشن‌ اعلی‌ راویز‌ کاری‌ شده‌ - کلکین‌ ها‌ پی‌ وی‌ سی‌ - اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ معتبر‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌ اصل‌ زمین‌ .
نوت: مشتریان‌‌ واقعی که‌‌ طبق‌‌ متن‌‌اعلان‌‌ جدی‌ موافق‌ باشند ، میتوانند‌ ‌ ملکیت‌ متذکره را‌ همه‌ روزه‌ بعداز‌ ساعت‌ ۴:۰۰ عصر ‌‌دیدن‌ نمایند‌ . ‌
آدرس‌ : دفتر‌مرکزی‌ سرک‌ چهار‌ پروژه‌ تایمنی‌
0787515120 / 0744492105
Viber - What\\\'s App- imo
1000 7719