1642 7656
موتر تویوتا رافور ۲۰۰۱
Name   ظاهر شاه Date   2018-12-04
Phone   0794355458 Province   Kabul
Email  
Region   موتر فروشی طلوع پیام نور، سرک کمپنی - پغمان
Amtaa
Price  8,000 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2001 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  75000-100000
نوع موتر تويوتا رافور
ساخت سال 2001 مادل
قيمــــت 8000 دالر باجور آمد
مدت اعتبار اسناد تا آخر سال ۱۳۹۷
نمبر پلیت 5-
نوع تیل پطرول و گاز
گیربکس اتومات
تعداد سیت 5 سیت
ماشین 4 سلندر
چند دروازه یی 5/4
رنگ سفيد
آیر کندیشن فعال
تپ دار
آیربگ 2
بدون تکر و بدون بخار ماشین، به ضمانت

شماره تلفون: 0794355458 0730086666
1642 7656