2459 7597
سه دانه سنگ زمرد پنچشير به فروش عاجل ضرورت دارم
Name   اميد Date   2018-11-28
Phone   0788883792 Province   Kabul
Region   شهر نو
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Jewelry
سه عدد سنگ زمرد پنچشير بدون صاف شده به پول ضرورت دارم خريدار واقعى زنگ بزنه
2459 7597