1177 7663
سافت مواد درسی مرکز آموزش علوم ساینسی مزمل برای استادان مضامین ساینسی
Name   ساحل وطنیار Date   2018-11-28
Phone   0787758815 Province   Kabul
Region   سرای شمالی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,000 AFN Type  For Sale Category   Softwares
سافت مواد درسی مرکز آموزش علوم ساینسی مزمل یکی از بهترین و توانمند ترین مرکز آموزش علوم ساینسی در سطح کابل (حساب الجبر، هندسه، مثلثات و فزیک) تایپ شده در پاورپاینت.
1177 7663