1718 7580
خانه گروی ضرورت دارم دارای ۴ اطاق باشد
Name   یحیی خان Date   2018-11-21
Phone   0747030294 Province   Kabul
Region   سرک اول دوم ویا سوم کوته سنگی
Price  1,500,000 AFN Type  Mortgage Category   Houses
دارای ۴ اطاق ویا اضافه تر از آن تشناب های عصری واشپز خانه مجهز داشته باشد و خانه هم پخته کاری باشد دارای گراج موتر باشد
1718 7580