979 7848
یک‌باب‌اپارتمان سه اطاقه‌ کرایی مجهز با سیستم‌ مرکزگرمی
Name   حفیظ الله Date   2019-01-07
Phone   0787888885 Province   Kabul
Email  
Region   کلوله پشته عقب‌گرین هوتل
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  250 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان سه اطاقه همراهی سیستم مرکزگرمی‌، آشپز‌خانه‌ مجهز‌، یک‌تشناب، یک‌هال کلان، سه اطاق کاملا افتاب رخ همراه با‌پارکنگ به‌ 250 دالر‌ با کمی‌جور‌امد به کرایه‌داده میشود. علاقمندان لطفا به شماره 0787888885 به تناس شوید.
979 7848