1618 7508
خانه کرایی دارای سه اطاق دهلیز تشناب ٱشپزخانه
Name   احمد نوید Date   2018-11-08
Phone   0782621641 Province   Kabul
Region   بهارستان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
خانه کرایی دارای سه اطاق دهلیز تشناب ٱشپزخانه در منزل دوم حولی مشترک راه مستقل دارای ٱب نل دولتی و برق بدون گراچ موتر .ٱدرس : داخل کوچه مسجد حاجی میر احمد کوچه چهارم .
1618 7508