1334 7538
یک سیت کوچ فروشی
Name   یوسف Date   2018-11-07
Phone   0782979332 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه سوم کارته سخی سرک سنگی مقابل دروازه پوهنتون انجنیری کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  35,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
یک سیت کوچ طلایی وطنی فروشی کاملا ً ثابت می باشد به قیمت 35000 هزار افغانی به فروش میرسد.
کسانیکه ضرورت دارند میتوانند به شماره تماس 0782979332 به تماس شوند.
آدرس: ناحیه سوم کارته سخی، سرک سنگی مقام پوهنتون انجنیری کابل بلاک بنام دریم تاور
1334 7538