1817 7481
یکباب‌ اپارتمان‌ سه اطاقه‌ گروی‌!
Name   رهنمای‌ آنلاین Date   2018-11-05
Phone   0787515120 Province   Kabul
Email  
Region   سرک‌ پنجم‌ پروژه‌ تایمنی‌
  I have totally ( 220 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  33,000 $ Type  Mortgage Category   Apartments
آپارتمان سه‌ اطاقه‌ گروی‌ ! کوداعلان(94 )

۳۳۰۰۰- دالر
آدرس: پروژه‌ تایمنی‌
منزل‌ سوم‌ - مرکزگرمی‌ دار‌ - دوتشناب‌ ویک‌ آشپزخانه‌ عصری‌ - برق‌ مستقل‌ و‌ آبشرین‌ وغیره‌ سهولت‌ ها‌ .
نوت: جهت‌ خرید‌ ، فروش‌ ، گرو و‌‌ کرایی‌ خانه‌ ، اپارتمان‌ ، ساحات‌ تجارتی‌ و‌ زمین‌در مربوطات‌ نواحی‌ شهرکابل‌ ، فقد‌ کافیست‌ مشخصات‌ فرمایش‌ خود‌ را‌ ازطریق‌ خط‌ انترنتی‌ شماره‌ ذیل‌ برای‌ ما‌ ارسال‌ نماید‌.
Viber - What\\\'s App- imo
0787515120
[email protected]
[email protected]
Ad: proja taimani. Kabul afghanistan
1817 7481