941 7886
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 280 مترمربع که دارای قباله شرعی، دارای پنج اطاق
Name   Ghulam Sakhi Date   2019-01-14
Phone   0797001006 Province   Kabul
Email  
Region   Bagrami . سرک ارزان قیمت بگرامی لب دریا چاه آب دوم گذشته از دارالعلوم
  I have totally ( 6 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  75,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی به مساحت 280 مترمربع که دارای قباله شرعی، دارای پنج اطاق نیشمن، سه تشناب کاملاً عصری و آشپزخانه مهمانخانه و تخت بام عالی می باشد. تعمیر به شکل استندرد کاکنریت و پایه ها کانکریتی ساخته شد ه است و جدید است. همچنان باغچه زیبا دارد.

البته در این محیط همه سهولت ها فراهم می باشد ازنگاه کلنیک، شفاخانه، مکتب ، دارالعلوم برای دختران - اناثیه مدرسه و نزدیک شهر و دربهترین موقعیت که دارای سرسبزی . دارای برق و آب شیرین می باشد در این منطقه اقوام مختلف و مردم تحصیل کرده زنده گی می کنند.
قیمت آن جور آمد دارد.

شماره تماس 0797001006

قیمت 75000$
941 7886