1682 7437
وسایل فروشی برای مرکزآموزشی
Name   barackzai Date   2018-10-25
Phone   0784604147 Province   Kabul
Region   سرک موادمخدر جوارحوزه پانزدهم امنیتی کابل
Price  280,000 AFN Type  For Sale Category   Office App
1 کمپیوتر OPTiPlex 760 و مانیتور 19 انچ
2 کمپیوتر OPTiPlex 755 و مانیتور 19 انچ
3 کمپیوتر OPTiPlex 320 و مانیتور 19 انچ
4 گوشکی مایک دار
5 میزچوبی 1.5 متره برای کمپیوتر
6 سه ساکته
7 گروپ بروجکتور لیزری 200 وات
8 جنراتور 3 کیلوات کوریا
9 پکه چتی 3 پره
10 مهر ساده و مهر تاریخ دار
11 کوچ 16 نفری وطنی
12 چوکی چرخی ریاست
13 چوکی فلزی درسی ، فرمایشی
14 لوگوی کورس 20 متره
15 کمره ساده
16 ثبت دانی اسناد چوبی
17 کره زمین
18 بیرق سرمیزی
19 تخته سفید 60 در 90
20 تخته بورد اعلانات 60 در 90
21 تخته کلان سفید 1 در 2
22 بیرق کلان پایه دار
23 میزدفترهمراباالماری فرمایشی
24 فرش موکت برنگ سرخ 4 در 8
25 بیرق فلزی سمیتی قابل انتقال 6 متره
26 پرده عمودی دفتری ایرانی
27 ظروف آشپزخانه همرا با دبه 5 کیلوئی گاز
28 اسپیکر چارجی بلوتوت دار همرا بامایک
29 مصارف جواز وبیمه
30 اسکنر
31 پرنتر
1682 7437